Hoe wordt jouw klacht behandeld?

Nadat je de klacht hebt ingediend, sturen wij je een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd volgens welke regeling de klacht wordt behandeld. We onderzoeken de klacht en zoeken samen met je naar een oplossing. Soms leent een klacht zich voor een bemiddelingsgesprek. Wij streven er naar de klacht binnen zes weken af te handelen.
 
De klachtbehandeling voor onze organisatie is in verschillende wetten geregeld. Om die reden zijn er twee regelingen, die hieronder zijn toegelicht. 

Behandeling zorgklachten

VGGM, GGD en ambulancezorg verleent gezondheidszorg als bedoeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze zorgklachten behandelen wij volgens de “Klachtenregeling Zorg”.
 
Als je niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel over de ingediende klacht is er sprake van een geschil. Je kunt dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg, een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waarbij wij ons hebben aangesloten, zie www.degeschillencommissiezorg.nl.

Behandeling klachten dienstverlening corona

Onvrede over onze dienstverlening corona handelen wij bij voorkeur telefonisch af. Je kunt bellen naar 0800 844 6000. Als je deze telefonische afhandeling niet wilt of niet tevreden bent met de telefonische afhandeling, dan nemen wij je klacht in behandeling volgens de “Klachtenregeling Zorg”.
 
Klachten over de dienstverlening corona van de landelijke afsprakenlijn of landelijke website kunt u indienen bij GGD GHOR Nederland.

Behandeling niet zorg klachten

Wij zijn een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat ook de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb (Klachtbehandeling) van toepassing zijn. Klachten die niet specifiek betrekking hebben op de verleende zorg worden behandeld volgens de “Klachtenregeling Niet-zorg” (link naar regeling).
 
Als je ontevreden bent over de afhandeling van deze klacht kun je je wenden tot de Nationale ombudsman; www.nationaleombudsman.nl.