Privacyverklaring Kindermonitor 2021

De GGD Gelderland-Midden doet één keer per 4 jaar voor de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van verschillende doelgroepen, waaronder de 0-12 jarigen. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De Kindermonitor 2021 wordt uitgevoerd in de periode eind oktober tot en met december 2021 onder ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een digitale vragenlijst.

De Kindermonitor 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Gelderland-Midden op welke manier zij in de Kindermonitor 2021 omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel Kindermonitor 2021

De Kindermonitor 2021 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.  
  • Het ontwikkelen van lokaal en regionaal beleid om de gezondheid van kinderen te bevorderen.

Om de doelen te bereiken benadert GGD Gelderland-Midden steekproefsgewijs ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio en biedt hen de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen. GGD Gelderland-Midden heeft de opdracht gegeven aan veldwerkbureau I&O Research om de groep ouders/verzorgers uit de steekproef aan te schrijven en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen.

In de Kindermonitor 2021 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een kind niet direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een kind toch kan worden herkend. De GGD en I&O Research zorgen ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen. Zo is het niet toegestaan voor medewerkers van GGD’en om naar verbanden op te zoek te gaan om zo eventueel iemand te kunnen herleiden.
   
In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd (in jaren), postcodecijfers (PC4), gezinssamenstelling, opleiding en werksituatie van ouder/verzorger en voor het geval een deelnemer mee wil dingen naar het winnen van een iPad of Apple Watch of wil deelnemen aan het panel van GGD Gelderland-Midden: het e-mailadres
  • Bijzondere persoonsgegevens: Ervaren gezondheid van kind en ouder/verzorger, lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijlfactoren zoals bewegen en voeding, mondgezondheid, schermgebruik en social mediagebruik, ingrijpende gebeurtenissen, mantelzorg, woonomgeving, weerbaarheid, veerkracht en pesten, opvoeding, moeite met rondkomen en impact van corona.

De GGD Gelderland-Midden maakt rapportages voor gemeenten over de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een individueel kind niet mogelijk, omdat de rapportage alleen groepen kinderen beschrijft en geen individuen.

De GGD Gelderland-Midden voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2, sub a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg).

Bij het uitvoeren van de Kindermonitor 2021 gebruikt de GGD Gelderland-Midden alleen die gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD Gelderland-Midden namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan de Kindermonitor 2021 is vrijwillig. Ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. In de uitnodigingsbrief voor dit onderzoek geeft GGD Gelderland-Midden aan dat deelname vrijwillig is. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Gelderland-Midden echter uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. GGD Gelderland-Midden vraagt daarom aan het begin van de digitale vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. Voor de overige gewone persoonsgegevens kan GGD Gelderland-Midden een beroep doen op bovengenoemde wettelijke grondslag.

Binnen GGD Gelderland-Midden hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.


GGD Gelderland-Midden maakt gebruik van een externe partij (I&O Research) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. I&O Research is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.


GGD Gelderland-Midden kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een kind niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens. Hoewel het niet gaat om verwerken van persoonsgegevens, worden met deze derden afspraken gemaakt over het gebruik van het geanonimiseerde databestand, met name afspraken over bronvermelding en afspraken over publicatie.

De GGD heeft privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een kind kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Kindermonitor 2021 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend. Ook de medewerkers van het Verwerkingsbureau, I&O Research is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

De Kindermonitor 2021 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de kinderen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de GGD Gelderland-Midden ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren De GGD hanteert voor de bestanden een bewaartermijn van 21 jaar, zodat trendanalyses mogelijk zijn.

De Kindermonitor 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een kind mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering

Een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering is alleen tijdens de dataverzamelingsperiode door GGD/veldwerkbureau mogelijk. Na deze periode zijn alle herleidbare gegevens verwijderd, waardoor het onmogelijk wordt om uw gegevens te herleiden.

Recht op weigering

Deelname aan de Kindermonitor 2021 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de uitnodigingsbrief die ouders/verzorgers ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

Intrekken van toestemming

In de digitale vragenlijst wordt u toestemming gevraagd voor de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens. Toestemming kan door betrokkene ingetrokken worden, net als bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering alleen tijdens de dataverzamelingsperiode door GGD/veldwerkbureau.

 

Als leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek. Of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met: de Functionaris voor de Gegevensbescherming, functionarisgegevensbescherming@vggm.nl of via de post: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe de GGD met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met de onderzoekers van GGD Gelderland-Midden via e-mailadres onderzoek@vggm.nl.

Voor meer informatie over hoe GGD Gelderland-Midden in het algemeen omgaat met de privacy van een leerling, zie onze algemene privacyverklaring.